Parahydrogen-induced polarization in alkyne hydrogenation catalyzed by Pd nanoparticles embedded in a supported ionic liquid phase

Kirill V. Kovtunov, Vladimir V. Zhivonitko, Lioubov Kiwi-Minsker, Igor V. Koptyug
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01411g