A chemical solution approach for superconducting and hard epitaxial NbC film

Guifu Zou, Hongmei Luo, Yingying Zhang, Jie Xiong, Qiangmin Wei, Mujin Zhuo, Junyi Zhai, Haiyan Wang, Darrick Williams, Nan Li, Eve Bauer, Xinghang Zhang, Thomas M. McCleskey, Yanrong Li, Anthony K. Burrell, Q. X. Jia
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01295e