Synthesis, structure and dehydrogenation of magnesium amidoborane monoammoniate

Yong Shen Chua, Guotao Wu, Zhitao Xiong, Abhi Karkamkar, Jianping Guo, Mingxian Jian, Ming Wah Wong, Thomas Autrey, Ping Chen
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01260b