Tetrabutyl titanate-controlled polymerization of ε-caprolactone at ambient temperature

Jun-Bing Fan, Ke Yang, Hu-Qiang Yi, Ting Fu, Ming-Xing Xia, Xiao-Bo Xu, Ming-Qiang Zhu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01061h