HSA coated MnO nanoparticles with prominent MRI contrast for tumor imaging

Jing Huang, Jin Xie, Kai Chen, Lihong Bu, Seulki Lee, Zhen Cheng, Xingguo Li, Xiaoyuan Chen
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01041c