A novel microporous MOF with the capability of selective adsorption of xylenes

Zhao Jin, Huan-Yu Zhao, Xiao-Jun Zhao, Qian-Rong Fang, Jeffrey R. Long, Guang-Shan Zhu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01031f