Enhanced saccharide sensing based on simple phenylboronic acid receptor by coupling to Suzuki homocoupling reaction

Su-Ying Xu, Yi-Bin Ruan, Xing-Xing Luo, Yu-Feng Gao, Jin-Song Zhao, Jiang-Shan Shen, Yun-Bao Jiang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc01019g