Band-gap tunable (Cu2Sn)x/3Zn1−xS nanoparticles for solar cells

Pengcheng Dai, Xiangna Shen, Zhaojun Lin, Zhenyu Feng, Hui Xu, Jinhua Zhan
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00899k