Enantioselective Michael addition of ketones to maleimides catalyzed by bifunctional monosulfonyl DPEN salt

Feng Yu, Xiaomin Sun, Zhichao Jin, Shigang Wen, Xinmiao Liang, Jinxing Ye
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00774a