Synthesis of dimethylformamide from CO2, H2 and dimethylamine over Cu/ZnO

Jinli Liu, Chengkun Guo, Zhaofu Zhang, Tao Jiang, Huizhen Liu, Jinliang Song, Honglei Fan, Buxing Han
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00751j