“Alive” dyes as fluorescent sensors: fluorophore, mechanism, receptor and images in living cells

Xuhong Qian, Yi Xiao, Yufang Xu, Xiangfeng Guo, Junhong Qian, Weipin Zhu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00686f