Specific Hg2+-mediated perylene bisimide aggregation for highly sensitive detection of cysteine

Yi-Bin Ruan, Ai-Fang Li, Jin-Song Zhao, Jiang-Shan Shen, Yun-Bao Jiang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00630k