Size-selective proteolysis on mesoporous silica-based trypsin nanoreactor for low-MW proteome analysis

Qianhao Min, Ren'an Wu, Liang Zhao, Hongqiang Qin, Mingliang Ye, Jun-Jie Zhu, Hanfa Zou
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00619j