In situ hydrogen from aqueous-methanol for nitroarene reduction and imine formation over an Au–Pd/Al2O3 catalyst

Yizhi Xiang, Qiangqiang Meng, Xiaonian Li, Jianguo Wang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00531b