Conformational and photosensitive adjustment of the 4,4′-bipyridinium in Mn(ii) coordination complexes

Xu-Hui Jin, Jian-Ke Sun, Xi-Ming Xu, Zhao-Hui Li, Jie Zhang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00135j