Electrochemical determination of oxalic acid using palladium nanoparticle-loaded carbon nanofiber modified electrode

Yang Liu, Jianshe Huang, Dawei Wang, Haoqing Hou, Tianyan You
  • Analytical Methods, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ay00098a