A novel cationic triazatetrabenzcorrole: selective detection of mercury( ii ) by nucleic acid-induced aggregation

Yangyang Zhou, Minggang Deng, Yuanyuan Du, Shengyong Yan, Rong Huang, Xiaocheng Weng, Chuluo Yang, Xiaolian Zhang, Xiang Zhou
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00927j