Ionic liquid-modified dyes and their sensing performance toward acids in aqueous and non-aqueous solutions

Qinghua Zhang, Shiguo Zhang, Shimin Liu, Xiangyuan Ma, Liujin Lu, Youquan Deng
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00885k