The role of the auxiliary atomic ion beam in C 60 + –Ar + co-sputtering

Wei-Chun Lin, Chi-Ping Liu, Che-Hung Kuo, Hsun-Yun Chang, Chi-Jen Chang, Tung-Han Hsieh, Szu-Hsian Lee, Yun-Wen You, Wei-Lun Kao, Guo-Ji Yen, Chih-Chieh Huang, Jing-Jong Shyue
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00642d