Near-infrared chromogenic sensing of organotin species by a cyclopalladated azo dye

Yue-Feng Zhou, Jia-Ni Wang, Shun-Hua Li, Jin-Gou Xu
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00538j