Colorimetric detection of melamine in complex matrices based on cysteamine-modified gold nanoparticles

Xiaosheng Liang, Hongping Wei, Zongqiang Cui, Jiaoyu Deng, Zhiping Zhang, Xiangyu You, Xian-En Zhang
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00432d