Direct infusion mass spectrometry or liquid chromatography mass spectrometry for human metabonomics? A serum metabonomic study of kidney cancer

Lin Lin, Quan Yu, Xiaomei Yan, Wei Hang, Jiaxin Zheng, Jinchun Xing, Benli Huang
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00265h