Room-temperature ionic liquid assisted fabrication of sensitive electrochemical immunosensor based on ordered macroporous gold film

Xiaojun Chen, Jinjun Zhou, Jie Xuan, Wei Yan, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00264j