Selective detection of neurotransmitter serotonin by a gold nanoparticle-modified glassy carbon electrode

Xiaohan Wei, Fei Wang, Yumin Yin, Qiongyan Liu, Lina Zou, Baoxian Ye
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00256a