The use of radioactive zinc oxide nanoparticles in determination of their tissue concentrations following intravenous administration in mice

Jen-Kun Chen, Mei-Hui Shih, Jinn-Jer Peir, Chih-Hui Liu, Fong-In Chou, Wan-Hau Lai, Louis W. Chang, Pinpin Lin, Mei-Ya Wang, Mo-Hsiung Yang, Chung-Shi Yang
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00110d