Sensing of polycyclic aromatic hydrocarbons with cyclodextrin inclusion complexes on silver nanoparticles by surface-enhanced Raman scattering

Yunfei Xie, Xu Wang, Xiaoxia Han, Xiangxin Xue, Wei Ji, Zhenhui Qi, Junqiu Liu, Bing Zhao, Yukihiro Ozaki
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00076k