Wax-bonding 3D microfluidic chips

Xiuqing Gong, Xin Yi, Kang Xiao, Shunbo Li, Rimantas Kodzius, Jianhua Qin, Weijia Wen
  • Lab on a Chip, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c004744a