Hybrid hollow microspheres templated from double Pickering emulsions

Jianan Zhang, Xuewu Ge, Mozhen Wang, Jianjun Yang, Qingyun Wu, Mingyuan Wu, Nannan Liu, Zhilai Jin
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002844d