Supramolecular hydrogels inspired by collagen for tissue engineering

Yuehan Hu, Huaimin Wang, Jingyu Wang, Sibing Wang, Wang Liao, Yonggang Yang, Yongjun Zhang, Deling Kong, Zhimou Yang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002609c