The use of phosphonates for constructing 3d–4f clusters at high oxidation states: synthesis and characterization of two unusual heterometallic CeMn complexes

Mei Wang, Da-Qiang Yuan, Cheng-Bing Ma, Ming-Jian Yuan, Ming-Qiang Hu, Na Li, Hui Chen, Chang-Neng Chen, Qiu-Tian Liu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002474k