Photo-assisted preparation and patterning of large-area reduced graphene oxide–TiO2 conductive thin film

Bing Li, Xintong Zhang, Xinghua Li, Lei Wang, Runyuan Han, Bingbing Liu, Weitao Zheng, Xinglin Li, Yichun Liu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002200d