Hybrid thin films of graphene nanowhiskers and amorphous carbon as transparent conductors

Xiao Li, Chunyan Li, Hongwei Zhu, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Xinming Li, Eryang Xu, Zhen Li, Shu Luo, Yu Lei, Dehai Wu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002092c