Synthesis and characterization of the titanium complexes bearing two β-enaminoketonato ligands with electron withdrawing groups/modified phenyls and their behaviors for ethylene (co-)polymerization

Wei-Ping Ye, Xin-Cui Shi, Bai-Xiang Li, Jing-Yu Liu, Yue-Sheng Li, Yan-Xiang Cheng, Ning-Hai Hu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c001987a