An unprecedented 2-D cluster polymer constructed from unique mixed-valence CuI6CuII6 subunits

Xiaofang Guo, Kaiyue Zhu, Zifeng Li, Gang Li, Huijie Lu, Shuangquan Zang, Hongwei Hou
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c001831g