N-heteroquinones: quadruple weak hydrogen bonds and n-channel transistors

Qin Tang, Zhixiong Liang, Jing Liu, Jianbin Xu, Qian Miao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c001215g