Syntheses, structures and photophysical properties of heterotrinuclear Zn2Ln clusters (Ln = Nd, Eu, Tb, Er, Yb)

Hai-Bing Xu, Ye-Teng Zhong, Wei-Xiong Zhang, Zhong-Ning Chen, Xiao-Ming Chen
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c000783h