Epitaxial graphene on 4H-SiC by pulsed electron irradiation

Qingsong Huang, Xiaolong Chen, Jun Liu, Wenjun Wang, Gang Wang, Wanyan Wang, Rong Yang, Yu Liu, Liwei Guo
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c000175a