Chirality from achiral components: N,N′-bis(4-dimethylaminobenzyl)dodecane-1,12-diammonium in cucurbit[8]uril

Xin Xiao, Jing-Xin Liu, Zhi-Fang Fan, Kai Chen, Qian-Jiang Zhu, Sai-Feng Xue, Zhu Tao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b927592d