[60]Fullerene metal complexes with large effective two-photon absorption cross-section

Fangfang Jian, Jing Wang, Hailian Xiao, Pusu Zhao, Pingping Sun, Lihua Huang
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b926935e