Distinct mechanisms for the pro-apoptotic conformational transition and alkaline transition in cytochrome c

Tianlei Ying, Zhong-Hua Wang, Fangfang Zhong, Xiangshi Tan, Zhong-Xian Huang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b926261j