Thiol-dependent DNA cleavage by aminomethylated Beaucage's reagent

Jiahui Zheng, Xiaoqian Liu, Qing Yuan, Yoon-Joo Shin, Daekyu Sun, Yixin Lu
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b926217b