A facile route to synthesize endurable mesopore containing ZSM-5 catalyst for methanol to propylene reaction

Chao Sun, Junming Du, Jian Liu, Yisu Yang, Nan Ren, Wei Shen, Hualong Xu, Yi Tang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b925850g