Coordination between [H2P2W12O48]12− and antimony(iii): synthesis and characterization of sandwich complex derived from the new {P2W13O51} fragment

Chun-Dan Zhang, Shu-Xia Liu, Feng-Ji Ma, Rui-Kang Tan, Wei Zhang, Zhong-Min Su
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b925682b