Improvement of amperometric glucose biosensor by the immobilization of FcCD inclusive complex and carbon nanotube

Longzhen Zheng, Junhua Li, Jingpeng Xu, Leyan Xiong, Dan Zheng, Qiang Liu, Wen Liu, Yindi Li, Shaoming Yang, Jian Xia
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b925505b