Phosphonium ionic liquids based on bulky phosphines: synthesis, structure and properties

Vadim Ermolaev, Vasiliy Miluykov, Ildar Rizvanov, Dmitriy Krivolapov, Elena Zvereva, Sergey Katsyuba, Oleg Sinyashin, Reinhard Schmutzler
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924636c