(H2en)2Cu8Sn3S12: a trigonal CuS3-based open-framework sulfide with interesting ion-exchange properties

Ren-Chun Zhang, Hua-Gang Yao, Shou-Hua Ji, Mei-Chen Liu, Min Ji, Yong-Lin An
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924581b