Electrochemical sensor for melamine based on its copper complex

Hong Zhu, Songxin Zhang, Meixian Li, Yuanhua Shao, Zhiwei Zhu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924355k