Non-heme iron(ii/iii) complexes that model the reactivity of lipoxygenase with a redox switch

Fusheng Mei, Chunping Ou, Guiling Wu, Li Cao, Fang Han, Xianggao Meng, Ji Li, Dongfeng Li, Zhanru Liao
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924298h