Fabrication and characterization of magnetic mesoporous silica nanospheres covalently bonded with europium complex

Jing Feng, Wei-Qiang Fan, Shu-Yan Song, Ying-Ning Yu, Rui-Ping Deng, Hong-Jie Zhang
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924061f