Enhancement of photoelectric response of bacteriorhodopsin by multilayered WO 3 ·H 2 O nanocrystals/PVAmembrane

Rui Li, Fengping Hu, Qiaoliang Bao, Shujuan Bao, Yan Qiao, Shucong Yu, Jun Guo, Chang Ming Li
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b923354g